jump to content

בקשות לתמיכה מדתות 2019

// 18.10.2018

ללקוחותינו היקרים!

בקשת התמיכה מדתות (אגף מוסדות תורניים) נפתחה ויש להגיש את הטפסים במרכב"ה.

תאריך אחרון להגשת הבקשה: 30/11/2018

לצורך הגשת הבקשות יש לשלוח את החומר הרלוונטי לבקשה הכולל:

  • מאזן בוחן לתקופה 1-9/2018(כולל ק. אחיד לפי דרישה).
  • דוח עלות לפי מחלקות באקסל לתקופה 1-9/2018.
  • מצבת תלמידים לפי מגזרים לשנת 2017, לתקופה 1-9/2018, וצפי לשנת 2019.
  • פירוט אברכים נתמכים ולא נתמכים.

בכל בקשה יתכנו דרישות נוספות בהתאם לצורך.

להורדת הטפסים למילוי לחץ כאן