jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > אי הכרה בחישוב נפרד לפני שנת 2014

אי הכרה בחישוב נפרד לפני שנת 2014

// 07.04.2016

שני בני זוג שעבדו כשכירים בחברה שמניותיה שייכות לבעל. בני הזוג בקשו כי יוכר להם חישוב נפרד, בהתאם לפס"ד קלס, על אף פס"ד מלכיאלי המגבילה זכות זו . בני הזוג בקשו כי הלכת מלכיאלי לא תחול רטרואקטיבית.

נפסק כי הלכת מלכיאלי, בהעדר נסיבות מיוחדות וחריגות, חלה רטרואקטיבית ולכן לא הוכר חישוב נפרד.

יוער כי בשנת 2014 שונה החוק, לקולא, ומכיר בחישוב נפרד אם יגיעה אישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת ומתומחרת לפי תרומתו האמיתית לעסק.

לחץ כאן לפס"ד המלא