jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים > אגודות אשראי – בנקים חברתיים

אגודות אשראי – בנקים חברתיים

// 06.12.2016

במסגרת דיוניה של הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל הומלץ כי בנק חברתי שכזה יוכל לתת שירותיו רק לחבריו (ולקרוב מדרגה ראשונה של חבר). הוועדה החליטה לאפשר גם לעמותות להיות חברות מלאות, דהיינו קבלת שירותי אשראי, חסכון ושירותים פיננסים הניתנים במסגרת חשבון עו"ש בבנק, הנפקת כרטיסי חיוב, ניהול חשבונות ניירות ערך ועוד. חברות עמותה מותנית בכך שהיקף אחזקתה בבנק זה לא יעלה על 2.5% מהונו. לגבי אגד"ש ולחל"צים יתאפשר רק להפקיד כספים ולקבל שירותי עו"ש.

רק אגודות ועסקים שמחזורם פחות מ- 25 מלש"ח ומעסיקים פחות מ – 50 עובדים יורשו להשתתף בבנק כזה.