jump to content

עמותות ומוסדות ציבור

רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור

תמיכות עיריית ירושלים לשנת 2017

ברצוננו להביא לידיעתכם כי עיריית ירושלים פרסמה חוברת תמיכות לשנת 2017 עבור תאגידים הפועלים בירושלים, מצ"ב סיכום התמיכות הרלוונטיות לכל סוג מוסד. ניתן להגיש בקשה בהתאם לקריטריונים נוספים (לאו דווקא עבור מוסדות חינוך) המפורטים בחוברת התמיכות של העירייה. לקריאת החוזר...

קרא עוד >>

מסלול הלוואה בערבות מדינה לעמותות חברתיות

ברצוננו להביא לידיעתכם כי קרן הסיוע של המדינה פתחה בחודש נובמבר 2016 מסלול ייעודי חדש לעמותות חברתיות. דרך מסלול זה ניתן לגייס הלוואה בערבות המדינה לעמותות חברתיות המספקות שירותים לממשלה בתחום החינוך, הרווחה והבריאות. במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות...

קרא עוד >>

שכר טרחה ליועצים בגין השגת תמיכות- המותר והאסור

נפסק דין בבית המשפט לתביעות קטנות בנוגע לרו"ח שייעץ לעמותות בכדי לקבל תקציבים ממשלתיים ושכרו ננקב באחוזים מכספי התמיכה כי העסקה היא עסקה שגם רואה החשבון עצמו מעורב ושותף בה ונהנה מכספי התמיכה, דבר המהווה שימוש בתמיכה למטרה שלא נועדה לה....

קרא עוד >>

פורסם חוזר מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז

ברצוננו להודיעכם כי פורסם חוזר אגף מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז. בחוזר המצ"ב מובאים עיקרי השינויים ביחס לשנה"ל תשע"ו. לקריאת החוזר לחץ כאן לחוזר המלא ממשרד החינוך לחץ כאן

קרא עוד >>

קולות קוראים לתקצוב בעלויות להצטיידות בתחום החינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז

ברצוננו להביא לידיעתכם כי אגף החינוך המיוחד פרסם קולות קוראים לתקצוב בעלויות לשנה"ל תשע"ז בכמה תחומים: הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות. תקצוב בעלויות להצטיידות מתי"אות מתמחים למוגבלות בראיה. תקצוב בעלויות להצטיידות מרכזים טיפוליים למוגבלות בשמיעה במוסדות מוכש"ר חרדי. תקצוב בעלויות...

קרא עוד >>

הכנה לחודשי הקיץ – עדכוני שכר

לקראת חודשי הקיץ וכהכנה לעדכונים שונים שנחקקו הנוגעים למשכורות יולי (שתשולמנה בראשית אוגוסט) מצ"ב חוזר הכולל מספר הנחיות והדגשים אקטואליים בנושאי עדכון שכר מינימום, חופשה שנתית, הפרשות פנסיוניות, תשלום דמי הבראה ועוד. לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

קרא עוד >>