jump to content

עדכוני משרד החינוך

רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך

התרעה בדבר כניסתו לתוקף הצפויה של נספח א' לנוהל איתנות פיננסית- מדדים פיננסים לבדיקת איתנות מוסדות חינוך

משרד החינוך עורך ביקורות "איתנות פיננסית" למוסדות חינוך המתוקצבים על ידו או כביקורת יזומה או כבדיקת המשך לביקורת איתנות פיננסית שבוצעה בעבר. הביקורות נערכות במסגרת הליכי רישיון (הן בקשה לרישיון חדש והן בקשה לחידוש רישיון) או במסגרת אישור תקציב לבעלות...

קרא עוד >>

פורסם קול קורא לתקצוב תגבור לימודי יהדות

לקהל לקוחותינו שלום רב, ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא להגשת בקשה לתקצוב לתגבור מדעי יהדות עבור בתי ספר היסודיים לכיתות ז' – ח', מסוג פיקוח ממ"ד, ממלכתי, וחרדי . וכן עבור חטיבה עליונה במוסדות חינוך המקיימים...

קרא עוד >>

פורסם קול קורא בנושא תקצוב בתי ספר מקצועיים בפיקוח משרד החינוך

ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב בעלויות על בתי ספר מקצועיים שהיו תחת תקצוב ופיקוח משרד הכלכלה ועוברים בשנה"ל תשע"ז לפיקוח משרד החינוך. התקצוב הינו עבור בעלויות על בתי ספר המקיימים בחטיבה העליונה חינוך טכנולוגי במגמות...

קרא עוד >>

קול קורא בנושא הצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני (כיתות י"ג-י"ד) בשנה"ל תשע"ז

לקהל לקוחותינו שלום רב, ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב להצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני בשנה"ל תשע"ז. התקצוב הינו עבור שדרוג והצטיידות בכלל המגמות הטכנולוגיות המפורטות בקישור להלן:  קריטריונים לתקצוב.  לתשומת הלב, התקצוב הינו עבור...

קרא עוד >>

קולות קוראים לתקצוב בעלויות להצטיידות בתחום החינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז

ברצוננו להביא לידיעתכם כי אגף החינוך המיוחד פרסם קולות קוראים לתקצוב בעלויות לשנה"ל תשע"ז בכמה תחומים: הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות. תקצוב בעלויות להצטיידות מתי"אות מתמחים למוגבלות בראיה. תקצוב בעלויות להצטיידות מרכזים טיפוליים למוגבלות בשמיעה במוסדות מוכש"ר חרדי. תקצוב בעלויות...

קרא עוד >>

נפתחה מערכת אפיק- לדיווח תשלומי הורים- לשנת תשע"ז

ברצוננו להודיעכם כי נפתחה האפשרות לדיווח תשלומי הורים במערכת "אפיק" לשנת תשע"ז. במידה וקיימת גביה מהורים, יש להודיע בכתב להורים, מהו גובה התקציב שמעביר משרד החינוך לפי תלמיד ובנוסף יש להודיע בכתב אודות הנושאים והתשלומים הנגבים בגין שירותים שניתנים במהלך...

קרא עוד >>