jump to content

כללי

תמיכות עיריית ירושלים לשנת 2017

ברצוננו להביא לידיעתכם כי עיריית ירושלים פרסמה חוברת תמיכות לשנת 2017 עבור תאגידים הפועלים בירושלים, מצ"ב סיכום התמיכות הרלוונטיות לכל סוג מוסד. ניתן להגיש בקשה בהתאם לקריטריונים נוספים (לאו דווקא עבור מוסדות חינוך) המפורטים בחוברת התמיכות של העירייה. לקריאת החוזר...

קרא עוד >>

צפייה בתלושי שכר עובדי הוראה

תלוש השכר של עובדי ההוראה במוסדות החינוך ( משרד החינוך והבעלויות השונות )הינו תלוש מורכב וקשה לעריכה והבנה כאחד. התלוש שונה מאד מתלושי שכר של המגזר ברגיל וכולל בין היתר: דרגה, וותק, גמולי השתלמות וגמולי תפקיד השונים. בגלל מורכבות התלוש,...

קרא עוד >>

שכר עובדי הוראה

מוסדות חינוך המתוקצבים על ידי משרד החינוך מחויבים לשלם שכר לעובדי ההוראה בהתאם לדרישות המחמירות של משרד החינוך. שכר עובדי הוראה אינו דומה לשכר עובד משק רגיל. בעוד העובד הממוצע במשק יקבל תלוש פשוט הכולל שכר בסיס בתוספת נסיעות, הבראה...

קרא עוד >>

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

למרות הקשיים המשמעותיים בדרך, אלפי ישראלים מעיזים ומקימים עסק קטן מדי שנה. בעל עסק שיידע לתכנן היטב, לפעול בזהירות ולהיעזר בייעוץ מקצועי, יצליח. העיקר לא להפסיק לחלום.... לפי כתבה שפורסמה בווינט בשנת 2015 בישראל פועלים כיום למעלה מ־500 אלף עסקים,...

קרא עוד >>

חוק ההסדרים – עדכונים משמעותיים

בהצעת החוק (להלן: חוק ההסדרים) שאושרה ביום 21/12/2016 ישנם מספר שינויים העשויים להשפיע מהותית על נישומים שונים החל מינואר 2017. בחוזר המצ"ב מובאים מספר נקודות חשובות העולות מהצעת החוק בנושאים שונים. בין היתר: שינוי שיעורי המס ליחיד, שינוי שיעור מס...

קרא עוד >>

עדכונים ותוספות בנושאי שכר לקראת שנת 2017

לקוחות יקרים. מצ"ב חוזר הכולל תוספות ועדכונים שונים לקראת שנת 2017 בנושאים הבאים: עדכון שכר מינימום בצו הרחבה. חופשה שנתית - עדכון בצבירת ימי חופשה לעובדים בעלי וותק של עד 4 שנים. צו הרחבה על הפרשות פנסיוניות. חובת דיווח אחיד למעסיקים...

קרא עוד >>