jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

קופה כללית לפיצויים

בעבר היו קופות כלליות לפיצויים, שלא ע"ש עובד ספציפי, והפקדה בהן הוכרה כהוצאה לצרכי מס. החל משנת 2007 ועד סוף 2011 היה ניתן להפקיד לקופות אלו עבור עובדים שהופקד בגינם בעבר לקופה כזו. פורסמו הוראות מטעם מס הכנסה למעבידים שברשותם...

קרא עוד >>

חוק ההסדרים – עדכונים משמעותיים

בהצעת החוק (להלן: חוק ההסדרים) שאושרה ביום 21/12/2016 ישנם מספר שינויים העשויים להשפיע מהותית על נישומים שונים החל מינואר 2017. בחוזר המצ"ב מובאים מספר נקודות חשובות העולות מהצעת החוק בנושאים שונים. בין היתר: שינוי שיעורי המס ליחיד, שינוי שיעור מס...

קרא עוד >>

פחת למונית היברידית

נקבע כי ניתן לדרוש פחת של 33.33% אחוזים על מונית היברידית שנרשמה בין התאריכים 1.1.2017- ו – 31.12.2019.

קרא עוד >>

גילוי מרצון שאינו תקין

מס הכנסה איפשר להגיש גלוי מרצון אודות עבירות מס ולזכות בחסינות מאישום פלילי. לאחרונה נפסק כי אדם שהגיש בקשה כזו והתברר כי בבקשתו כלל רק כמחצית מסכום המחדל האמיתי והוא הורשע במשפט פלילי.

קרא עוד >>

מכירת כלי רכב בחברות השכרה מניבות הכנסה פירותית ולא רווח הון

בפסק דין אלדן קרדן ותמיר נפסק כלהלן: חברות להשכרת רכב נהגו להשכיר את הרכב לתקופה של פחות מ 4 שנים ואז למוכרו. החברות טענו כי הרכב הינו רכוש קבוע המשמש להשכרה ומכירתו מניבה רווח הון. משכך ראו החברת את עצמן...

קרא עוד >>

אגודות אשראי – בנקים חברתיים

במסגרת דיוניה של הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל הומלץ כי בנק חברתי שכזה יוכל לתת שירותיו רק לחבריו (ולקרוב מדרגה ראשונה של חבר). הוועדה החליטה לאפשר גם לעמותות להיות חברות מלאות, דהיינו קבלת...

קרא עוד >>