jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

חובת הפקדה לעצמאי לפנסיה

במסגרת חוק ההסדרים החדש שונה חוק הפקדות לפנסיה והחל מה-01.01.2017 מחויבים כל העצמאים לחסוך לפנסיה. עד לשינוי החוק חויבו רק השכירים במדינת ישראל לחסוך לפנסיה (החל משנת 2008) ואילו העצמאים ובעלי עסקים קטנים היו אמנם זכאים להפריש לעצמם כספים לקרן...

קרא עוד >>

משיכות בידי בעלי מניות בחברה וטובות הנאה אחרות

בחוק ההסדרים האחרון חוקק סעיף 3(ט1) המטפל בטובות הנאה של בעלי מניות מחברה בבעלותם. הסעיף מתייחס הן למיסוי משיכות מזומנים בידי בעל מניות והן מהעמדת נכס לשימוש בעל המניות. בחוזר המצ"ב יובאו עיקרי הוראות המס החדשות שיחולו על משיכות הכספים...

קרא עוד >>

מיסוי חברת ארנק והוראות אחרות

יחידים רבים מארגנים את עסקיהם כחברה במקום לפעול כיחידים. זאת מפני שאין רצונם לשלם מיסוי יחיד (מס הכנסה שולי) ובטוח לאומי בעוד שמס ההכנסה על חברה קטן וניתן לצבור בה את הרווח במס מופחת עד שיהיה בו צורך. מס הכנסה...

קרא עוד >>

עדכוני מס הכנסה לשנת 2017

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018) התשע"ז - 2016, תוקנו, בין היתר, מספר סעיפים בפקודת מס הכנסה. מצ"ב חברת של מס הכנסה הכוללת עדכוני מיסים שונים שנכנסו לתוקף החל מה-01.01.2017 כלהלן: שיעורי המס לשנת...

קרא עוד >>

פורסם קול קורא לתקצוב תגבור לימודי יהדות

לקהל לקוחותינו שלום רב, ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא להגשת בקשה לתקצוב לתגבור מדעי יהדות עבור בתי ספר היסודיים לכיתות ז' – ח', מסוג פיקוח ממ"ד, ממלכתי, וחרדי . וכן עבור חטיבה עליונה במוסדות חינוך המקיימים...

קרא עוד >>

הקלה בשיעור מס על דיבידנד של בעל מניות מהותי

בהתאם להוראת שעה נקבע כי שיעור מס על דיבידנד לבעל מניות מהותי בחברה יהיה25% בלבד (במקום 30% שהיה עד היום) על דיבידנד שיחולק מיון 01.01.2017 ועד 30.09.2017. שיעור המס המופחת יחול על דיבידנד שיחולק מרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2016 ותנאי נוסף...

קרא עוד >>