jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

הגשת בקשה לקבלת/חידוש רשיון

להזכירכם לוחות הזמנים להגשת בקשה לרישיון או לחידוש רישיון הינן כדלקמן: חידוש רישיון- עד 28.2.16 בקשה לקבלת רישיון חדש- עד 31.3.16 השנה הגשת הבקשות תתבצע דרך מערכת ממוחשבת של משרד החינוך- "רישוי והכרה". לא ניתן יהיה להגיש טפסים באופן ידני....

קרא עוד >>

מלגות להנדסאים במכללות מה"ט

סטודנטים זכאים, אזרחי ישראל או תושבי ישראל, הלומדים מן המניין לקראת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמך במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים המוכרים ע"י מה"ט במגמת לימודים אשר קיבלה את אישור מה"ט, יכולים להגיש בקשה לקבלת מלגה עבור שנת הלימודים תשע"ו. מוסדות...

קרא עוד >>

הגדלת הקנסות החל משנת 2016

החל משנת 2016 יוטלו קנסות מנהליים במקרים של הפרות שונות לפי חוקי המס, אשר חומרתן אינה מצדיקה הגשת כתב אישום. בנוסף, לפי התקנות החדשות יעודכנו ויוגדלו שיעורי הקנסות הקיימים על עבירות לפי חוק מס ערך מוסף. התקנות ייכנסו לתוקפן ב-1 בינואר 2016....

קרא עוד >>

חובת דיווח מקוון למע"מ

בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ו–2015 נקבע כי עוסקים החייבים בהגשת דו"ח מפורט יחויבו, החל מיום 1.1.2016, להגיש את הדו"ח התקופתי באופן מקוּון בלבד, ולא תתאפשר הגשת הדו"ח התקופתי באמצעות שוברים כבעבר. כמו"כ נקבע כי גם עוסקים שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט...

קרא עוד >>

הקטנת שיעור מס חברות

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו–2016 על פי התיקון הוקטן שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה מ-26.5% ל-25%, וזאת החל מיום 1.1.2016. בנוסף, כולל התיקון תיקונים נוספים כמו הוראה המתייחסת לדיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית (והקבועה בסעיף...

קרא עוד >>

חוברת ניהול תקין עם תוספות

רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע. ביקורות עומק מבוצעות על-ידי משרדי רואי-חשבון חיצוניים, אשר זכו במכרז לעריכת ביקורות עומק מטעם הרשם. זאת, בליווי הגורם המטפל בחטיבה ביחידת רשם העמותות. בסמוך לאחר מינוי משרד...

קרא עוד >>