jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

חוברת ניהול תקין עם תוספות

רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע. ביקורות עומק מבוצעות על-ידי משרדי רואי-חשבון חיצוניים, אשר זכו במכרז לעריכת ביקורות עומק מטעם הרשם. זאת, בליווי הגורם המטפל בחטיבה ביחידת רשם העמותות. בסמוך לאחר מינוי משרד...

קרא עוד >>

נהלים לקיום חוקי העבודה – ביקורת משרד הכלכלה

כידוע, ביקורות משרד הכלכלה בתקופה האחרונה צברו תאוצה ואכיפת חוקי העבודה נכנסו להילוך גבוה. כדאי לדעת כי על פי נהלי משרד הכלכלה גוף המראה כי נקט צעדים לקיום עתידי של חוקי העבודה יכול להינצל מקנסות או לחסוך חלק משמעותי מהם. כמו כן...

קרא עוד >>

ביקורת תמ"ת

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו בתאריך 19.6.2012 במטרה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה באמצעות מנגנון חדש לאכיפת זכויות עובדים. המאמר שלפניכם עוסק בנושאים חשובים שעל התאגיד לבחון ולערוך בדיקות נאותות כהכנה לביקורות מטעם התמ"ת. לחץ כאן...

קרא עוד >>

תבחינים לקבלת סעיף 46

סעיף 46 לפקודה נועד לסייע לפעילותם של מוסדות ציבור באמצעות הענקת זיכוי ממס בגין תרומות שהועברו אליהם. בחוזר מוצגים תבחינים לבחינת מוסד ציבורי הזכאי לקבלת הזכאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה העוסק בהענקת זיכוי ממס. כמו כן פורסמו קוים מנחים לקביעת מוסדות...

קרא עוד >>

עדכוני מס שוטפים

עדכונים שוטפים מחודש ספטמבר 2015 בנושאים הבאים: א. מחיר מכירה לצרכי מס רכישה ב. נקודות זכוי בגין ילדים להורים החיים בנפרד ג. עדכוני מיסוי בקשר לתקבולים מקופות גמל ופצויים בגין אבדן כושר עבודה לחצו כאן לקריאת חוזר העדכונים המלא

קרא עוד >>