jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

מיסוי רבנים ושירותי דת

רשות המיסים פרסמה חוזר חדש אודות הכנסות משירותי דת בתשלום ביחידים ובעמותות ומיסוי רבנים. החוזר מתייחס להיבטי מס הכנסה ומע"מ אצל יחיד ואצל מוסד ציבורי. החוזר מעיד על הרצינות בה רשות המיסים מתייחסת לנושא. חשוב לציין כי בנושא זה קיימים...

קרא עוד >>

העלאת אחוז רמת השירות של המוסד אשר משפיעה על תקצוב המוסד

ברצוננו להודיעכם כי רמת השירות של מוסדות החטיבה העליונה עודכנה בימים האחרונים. אנא בדקו את דוחות החישוב של רמת השירות. נזכיר כי לרמת השירות השפעה על התקצוב הכולל של המוסד. להלן סעיפי תקציב המושפעים מאחוז רמת השירות של המוסד: קוד...

קרא עוד >>

קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הצטיידות במגמות טכנולוגיות קיימות/חדשות בשנת הלימודים תשע"ז- תקציב 2016

פורסמו "קולות קוראים" עבור הצטיידות לצורך שדרוג מגמות בחטיבות העליונות בלבד. "קול קורא" עבור מגמות טכנולוגיות קיימות (מצ"ב "קול קורא 1") "קול קורא" עבור מגמות טכנולוגיות חדשות שנפתחו בתשע"ו או קיבלו אישור לפתיחתן בתשע"ז (מצ"ב "קול קורא 2") תאריך אחרון...

קרא עוד >>

תשלום עבור שעות נוספות

415,000 ₪ לעובדת, שלא קיבלה שכר על שעות נוספות לאחר 18 שנות עבודה כאחראית פוטרה העובדת ללא שימוע. במהלך הדיונים בתיק התגלה גם כי חברת כוח האדם, לא שילמה לעובדת שכר עבור שעות נוספות. ארבע שנים וחצי אחרי שהתביעה הוגשה,...

קרא עוד >>

עדכוני מיסים – היטל עובדים זרים ויומן רכב ממוחשב

היטל עובדים זרים בענף החקלאות: היטל עובדים זרים לגבי עובדים בענף החקלאות נקבע ל 0% (ז.א – בוטל) עד לסוף שנת 2020. יומן רכב ממוחשב לקביעת זקיפת הוצאות רכב: מס הכנסה פרסם הודעה כי עמדתו היא, באופן נחרץ, כי הכלי...

קרא עוד >>

הגשת בקשה לקבלת/חידוש רשיון

להזכירכם לוחות הזמנים להגשת בקשה לרישיון או לחידוש רישיון הינן כדלקמן: חידוש רישיון- עד 28.2.16 בקשה לקבלת רישיון חדש- עד 31.3.16 השנה הגשת הבקשות תתבצע דרך מערכת ממוחשבת של משרד החינוך- "רישוי והכרה". לא ניתן יהיה להגיש טפסים באופן ידני....

קרא עוד >>