jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט, הבטי מס הכנסה, מע"מ וניכוי במקור

מס הכנסה פרסם חוזר הקובע כי תאגיד זר שיש לו נוכחות דיגיטלית משמעותית בישראל ויש לו מקום עסקים קבוע בישראל, גם אם הפעילות במקום העסקים הינה פעילות עזר, עשוי להיחשב כתושב ישראל ולהתחייב במס הכנסה בישראל. כמו כן אם יש...

קרא עוד >>

החלת הוראות פקודת מס הכנסה לגבי מיזוגים ופיצולים גם על שותפויות רשומות

בפקודת מס הכנסה קיימות הוראות המאפשרות מיזוג ופיצול חברות, אגודות שיתופיות ועמותות תוך מזעור נזקי תוצאות  מס הנובעים ממהלך שינוי המבנה (כמו מס שבח על נכס המועבר תוך כדי שינוי מבנה, מס רכישה, מס הכנסה, מע"מ ועוד). בתיקון לפקודת מס...

קרא עוד >>

הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי )

תוקפן של התקנות המכירות בהוצאות השקעה בסרט ישראלי למרכיב ניכוי ממס הוארך עד לסוף שנת 2018.

קרא עוד >>

הוצאות ארנונה עירונית שלא נוכו לא יוכרו כניכוי ממחיר המכירה לגבי מס שבח

נכס עסקי שעמד ריק שנים רבות ושולמה בגינו ארנונה עירונית. הוצאות הארנונה לא נתבעו כהוצאה שוטפת לעניין מס הכנסה היות והעסק לא היה פעיל. בעלי הנכס בקשו להכיר בהוצאות אלו לצרכי מס שבח. נפסק כי ארנונה עירונית אינה מוכרת כהוצאה...

קרא עוד >>

אי הכרה בחישוב נפרד לפני שנת 2014

שני בני זוג שעבדו כשכירים בחברה שמניותיה שייכות לבעל. בני הזוג בקשו כי יוכר להם חישוב נפרד, בהתאם לפס"ד קלס, על אף פס"ד מלכיאלי המגבילה זכות זו . בני הזוג בקשו כי הלכת מלכיאלי לא תחול רטרואקטיבית. נפסק כי הלכת...

קרא עוד >>

תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים

פורסם פסק דין בעניין: תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים. הורים לילדים בגן חובה בקיבוץ ברור חיל נגד הקיבוץ הגישו תביעה אזרחית בטענה כי נגבה מהם תשלום חובה לגן שהינו גבוה מהתשלום המותר לפי...

קרא עוד >>