jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

הוצאות ארנונה עירונית שלא נוכו לא יוכרו כניכוי ממחיר המכירה לגבי מס שבח

נכס עסקי שעמד ריק שנים רבות ושולמה בגינו ארנונה עירונית. הוצאות הארנונה לא נתבעו כהוצאה שוטפת לעניין מס הכנסה היות והעסק לא היה פעיל. בעלי הנכס בקשו להכיר בהוצאות אלו לצרכי מס שבח. נפסק כי ארנונה עירונית אינה מוכרת כהוצאה...

קרא עוד >>

אי הכרה בחישוב נפרד לפני שנת 2014

שני בני זוג שעבדו כשכירים בחברה שמניותיה שייכות לבעל. בני הזוג בקשו כי יוכר להם חישוב נפרד, בהתאם לפס"ד קלס, על אף פס"ד מלכיאלי המגבילה זכות זו . בני הזוג בקשו כי הלכת מלכיאלי לא תחול רטרואקטיבית. נפסק כי הלכת...

קרא עוד >>

תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים

פורסם פסק דין בעניין: תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים. הורים לילדים בגן חובה בקיבוץ ברור חיל נגד הקיבוץ הגישו תביעה אזרחית בטענה כי נגבה מהם תשלום חובה לגן שהינו גבוה מהתשלום המותר לפי...

קרא עוד >>

היבטים חשבונאיים בנוהל תמיכות

נוהל תמיכות של שר האוצר מהווה אבן יסוד לזכאות לתמיכה ממשלתית. ההתנהלות לפיו הנתמכת נקובים בו תנאים חשבונאיים מסוימים לקבלת תמיכה. משרדי הממשלה בודקים את עמידת העמותה בתנאים הנקובים בנוהל. הביקורות נערכות בשלש רמות: א. ביקורת קצרה הכוללת בדיקה כי...

קרא עוד >>

סוגיות נבחרות בהצהרת הון

נוהל שגרתי של מס הכנסה, הנהוג גם ברוב מדינות העולם, הוא דרישה להצהרת הון. הנישום נדרש להצהיר את כל הונו והתחייבויותיו, שלו ושל בן הזוג, כולל נכסי ילדים. מס הכנסה משווה את התפתחות ההון עם ההכנסות המוצהרות  בניכוי תשלומי המיסים...

קרא עוד >>

קול קורא לתקצוב לימודי מתמטיקה

ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב תוספת שעות עבור לימודי מתמטיקה בשנה"ל תשע"ז. התקצוב הינו רלוונטי רק עבור בתי ספר המשתתפים בתכנית עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט) והינו מיועד למכינת קיץ מרוכזת לבוגרי שכבה ט' לתגבור לימודי...

קרא עוד >>