jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

הצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה

פורסמו קריטריונים להצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה (מחשבים ניידים מכל סוג) בשנה"ל תשע"ז (תקנה 46-06-01) כחלק מההיערכות לשנת הלימודים תשע"ז ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קריטריונים להצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה (מחשבים ניידים מכל סוג) לשנה"ל...

קרא עוד >>

הרחבת החייבים בהגשת דוח שנתי ועדכון לגבי קרנות רי"ט

הוספו חייבים בדווח שנתי למס הכנסה: נהנה בנאמנות שהוא תושב ישראל, מלאו לו 25 שנים ונכסי הנאמנות אינם פחות מחצי מיליון ₪. יחיד ששהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת המס, או ששהה בישראל בשנת המס לפחות 30 יום, ובסה"כ...

קרא עוד >>

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בנוגע לדירות מגורים

מס רכישה על דירה שהיא דירה יחידה נמוך ממס רכישה על דירה שאינה יחידה. עובר לתיקון מי שהיה לו חלק שמעל לשליש בדירה נוספת, מלבד זו הנמכרת כעת, לא הוכר כבעל דירה יחידה. מי שניזוק מכך אלו יורשים שכאשר ירשו...

קרא עוד >>

פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט, הבטי מס הכנסה, מע"מ וניכוי במקור

מס הכנסה פרסם חוזר הקובע כי תאגיד זר שיש לו נוכחות דיגיטלית משמעותית בישראל ויש לו מקום עסקים קבוע בישראל, גם אם הפעילות במקום העסקים הינה פעילות עזר, עשוי להיחשב כתושב ישראל ולהתחייב במס הכנסה בישראל. כמו כן אם יש...

קרא עוד >>

החלת הוראות פקודת מס הכנסה לגבי מיזוגים ופיצולים גם על שותפויות רשומות

בפקודת מס הכנסה קיימות הוראות המאפשרות מיזוג ופיצול חברות, אגודות שיתופיות ועמותות תוך מזעור נזקי תוצאות  מס הנובעים ממהלך שינוי המבנה (כמו מס שבח על נכס המועבר תוך כדי שינוי מבנה, מס רכישה, מס הכנסה, מע"מ ועוד). בתיקון לפקודת מס...

קרא עוד >>

הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי )

תוקפן של התקנות המכירות בהוצאות השקעה בסרט ישראלי למרכיב ניכוי ממס הוארך עד לסוף שנת 2018.

קרא עוד >>